Blogg

Vikten av att bli agil och inte bara arbeta agilt

Utveckling av mjukvara har gått mot ett allt mer agilt (lättrörligt, smidigt) arbetssätt för att möta de krav en värld som snabbt förändras ställer och där man ständigt måste vara uppdaterad på det senaste.

Artikelverktyg:

För 50 år sedan var livslängden för ett företag på Fortune 500-listan i snitt 75 år, idag är den mindre än 15 år och den minskar hela tiden. Det agila sättet att tänka speglar förändringarna som vårt samhälle genomgår och för att möta de behov som finns måste arbetssättet vi använder vara anpassat från början till slut. Både den projektledningsmetod och den utvecklingsmetod som används måste fungera tillsammans för att vi ska kunna vara lättrörliga och för att vi ska kunna göra rätt saker som skapar värde.

Det agila manifestet

Det agila manifestet skapades av en grupp individer som arbetat länge i branschen. De hade sett problemen med att arbeta enligt vattenfallsmodellen som länge dominerat i branschen. Först i slutet av ett projekt får vi reda på om vi lyckats bygga rätt saker inom ramen för budget och tid och då är det oftast för sent och för dyrt att göra någonting åt detta om det har gått fel. Gruppen formulerade följande värderingar som de ansåg viktiga att ta med sig:

 • Värdera individer och interaktion, högre än processer och verktyg.
 • Värdera fungerande mjukvara, högre än omfattande dokumentation.
 • Värdera samarbete med kunden, högre än att förhandla kontrakt.
 • Värdera att reagera på förändringar, högre än att följa en uppgjord plan.

Det som står till vänster i punktlistan värderas högre än det som står till höger, det finns naturligtvis ett värde i exempelvis processer och verktyg men vi värderar individer och interaktion högre.

PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment 2) är den projektledningsmetod vi använder på NetRelations för att styra och leda projekt. Metoden säkerställer att projekt implementeras på ett kontrollerat och verksamhetsorienterat sätt. I PRINCE2 har vi:

 • En organiserad och kontrollerad start där vi säkerställer att det finns ett giltigt skäl för projektet och att alla människor och resurser har organiserats och är redo för projektet.
 • En organiserad och kontrollerad mitt där vi kontrollerar kontinuerligt att projektets giltighet upprätthålls.
 • Ett organiserat och kontrollerat slut där vi ser till att projektets produkter är accepterade och har god kvalitet.
 • Flexibla beslutspunkter där vi har en kontrollerad hantering av avvikelser från projektplanerna.
 • God kommunikation mellan projektets ledningsgrupp, intressenterna och resten av organisationen.

Huvuddelarna i PRINCE2
Processer, principer och tema, tre gånger sju, är basen i projektmetoden:

 • 7 Processer utgör ledningen i projektet.
 • 7 Principer ger bra grund för att projektet hanteras metodiskt.
 • 7 Teman, kunskapsområden stöder specifika nyckelområden inom projektledning.

Mer om hur PRINCE2 fungerar kan man till exempel läsa om här: PRINCE2 Methodology eller i fler av våra blogginlägg på temat. 

Scrum

Scrum är den vanligaste agila metoden som används idag där ett tvärfunktionellt team gör klart produkten på samma sätt som ett rugbylag spelar tillsammans för att föra bollen uppför planen. Vi har alltså inte stafettliknande processer där arbetet färdigställs i funktionella faser, vi har inga tydliga överlämningar mellan olika grupper där information riskerar att falla bort. Vi vill snabbt kunna reagera på feedback och förändringar som uppstår under projektets gång.

Hur Scrum fungerar finns att läsa på många ställen, t.ex. Learn About Scrum. För att veta om vi har lyckats implementera Scrum och att vi arbetar lättrörligt så kan vi undersöka följande punkter:

 • Hur många färdiga User stories vs. Commited har vi?
 • Har vi Technical Debt?
 • Vad är vår Team Velocity?
 • Levererar vi kvalitet och vad kunden vill ha varje sprint?
 • Har vi ett engagerat och entusiastiskt team?
 • Förbättrar vi vår process regelbundet genom Retrospectives?
 • Kommunicerar vi inom teamet, med produktägare, scrum master, stakeholders?
 • Följer vi Scrum?
 • Förstår teamet målet med varje sprint?

Dessa punkter visar på saker som vi vill uppnå när vi jobbar enligt Scrum. 

PRINCE2 och Scrum

I ett team där alla är mer eller mindre beroende av en enskild ledare blir det ofta naturligt att ta emot en instruktion och sedan utföra den, där det viktigaste är att uppgiften blir slutförd. Uppgiften kan passas vidare och då försvinner information ofta på vägen. De som utför uppgiften går lätt på automatik utan att ha en speciellt värderande åsikt och reflekterar inte mycket över uppgiften. I Scrum är det däremot teamet som utför arbetet som problemlösare och konstruktörer, teamet bestämmer hur de ska organisera sig och hur uppgifterna ska fördelas. Scrum är hur vi levererar medans för PRINCE2 är leveransprocessen en svart låda, PRINCE2 fokuserar på att hantera projektets process.

Hur olika roller och ansvar hänger ihop mellan Scrum och PRINCE2 visas på bilden nedan.

roller-ansvar-prince2-scrum

Källa: NetRelations

 • Utvecklingsteamet - är självorganiserande och utför arbetet som problemlösare och konstruktörer. Teamet bestämmer hur uppgifterna fördelas och utförs. 
 • Produktägaren - är beställare och ser till att scrum-teamet arbetar med rätt saker ur ett affärsperspektiv. Produktägaren administrerar en product backlog - en förändringsbar att-göra-lista där alla krav för produkten radas upp efter hur lönsamma de bedöms vara.
 • Scrum Master/Teamledare - en kombination av coach fixare och dörrvakt. Varje dag träffar Scrum Mastern teamen i korta möten, ser till att teamet kan jobba effektivt och tar bort hinder. Här får Scrum Mastern även agera Teamledare och rapporterar då till projektledaren. 
 • Projektledare - mandat och ansvar för att leda projektet och leverera de nödvändiga produkterna inom de begränsningar som avtalats med Styrgruppen. 

Personen som är projektledare är aldrig Scrum Master eller Teamledare. Däremot kan projektledaren i vissa fall vara produktägare även om det är att föredra att kunden har den rollen (Super User i PRINCE2). Scrum passar här in i PRINCE2 - "Managing Product Delivery" så PRINCE2 är en slags wrapper runt Scrum.

prince2-scrum-process

PRINCE2 - Scrum Process (Källa: mohammadSami.com)

Genom att använda PRINCE2 och Scrum tillsammans får vi förhoppningsvis ett arbetssätt som gör att vi ständigt kan förbättra oss och skapa god kvalitét i våra leveranser. Vi fokuserar på att bygga rätt saker och kan reagera på förändringar när de uppstår.

Ett agilt mindset

PRINCE2 och Scrum är metoder, eller verktyg, som kan hjälpa oss med ett agilt arbetssätt, men för att använda metoderna rätt behövs ett agilt mindset - en mental modell som beskriver hur världen fungerar. Det är inte alltid lättare att vara agil, det kan tvärtom vara svårare, ta längre tid och kosta mer (men vi bygger rätt saker av värde). De agila metoderna talar inte om för oss exakt vad vi ska göra i varje situation eller vilka dokument vi ska ta fram. Därmed inte sagt att vi inte behöver göra det. Vi måste ha en plan framåt men på rätt nivå så vi inte skapar saker vi inte har behov av framöver men samtidigt måste vi veta hur vi ska komma vidare.

dont-go-overboard-with-agile

Källa: Henrik Kniberg (Crisp)

Är man inte van vid att jobba agilt så är det lätt att hamna i situationer då personer i teamet känner att de måste ha mer information om olika features som ej hinns med i nästkommande sprint. Man vill få ett helikopterperspektiv över hela produkten, exakt hur den ska se ut när den "är klar". Då är det lätt att hamna i vattenfallstänket igen och göra en big design up front. Tankesättet vi måste ha med oss genom hela projektet illustreras nedan där vi ska bygga något som kan ta oss från punkt A till punkt B:

agile-model

Källa: Henrik Kniberg (Crisp)

Att bygga en skate board kan göra att vi tar oss från punkt A till punkt B. Vi uppfyller målet och tar inte höjd för sånt vi inte kan förutse, hur många som ska kunna åka med, hur många hjul vi ska ha eller om vi måste kunna färdas i 110 km/h. Det vi vet just nu är att vi ska ta oss en viss sträcka. Först efter att vi testat och utvärderat färdsättet vet vi bättre vad vi kan göra som tillför mer av värde. Är vi nöjda med vår skate board kanske vi inte ens behöver gå in i release 2 alls, vi kan avbryta utvecklingen när som helst! Vi har heller inte byggt något vi inte behöver. Tänk om vi trodde att vi behövde en buss men när den är klar visar det sig att vi använder den som en bil. Eller än värre att vi byggde en båt?!

Genom att "bli agila" (inte arbeta agilt) och använda de metoder och verktyg vi har på rätt sätt så ökar förutsättningarna att leverera rätt saker av värde.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med agila metoder i våra projekt?

Tveka inte att höra av dig via formuläret så berättar vi gärna mer. 

0 kommentarer

Skriv kommentar