Blogg

Skapa smartness i den digitala arbetsplatsen med en tydlig upplevelsestrategi

  • 06 september 2017
  • 0

För att vara framgångsrik i skapandet av en digital arbetsplats behöver vi förstå hur applikationer, tjänster, medarbetare och slutkunder samspelar och skapar de upplevelser som avgör hur vårt varumärke uppfattas och vårt totala värde.

Artikelverktyg:

Organisationer inser behovet av ett omtag

Idag när vi pratar om infrastruktur menar vi ofta en diversifierad miljö med en mängd olika applikationer isolerade i silos. Det sker ständigt nya förändringar i infrastrukturen baserat på nya behov och nya möjligheter, och antalet applikationer och deras komplexitet ökar.

Den digitala arbetsplatsens frammarsch har drivit på antalet applikationer ytterligare och situationen har blivit nästintill konsumentdriven. Användarna vill ha allt och dom vill ha best-of-breed. Men när man snabbt försöker möta de höga förväntningarna utan kompromisser blir det för mycket information och för många frikopplade, isolerade digitala trådar att hantera för användarna med resultatet att produktiviteten i många fall har börjat påverkas negativt. Det finns inget sammanhang, ingen samverkan, inget samarbete.

Organisationer börjar nu förstå att man behöver organisera och integrera dessa applikationer på ett mer holistiskt sätt för att skapa större effekt, nytta och värde.

Utveckling på rätt sätt

För när investeringarna ökar ser man sällan motsvarande resultat. Den digitala arbetsplatsen utvecklas på applikationsnivå, men i det stora hela taget går utvecklingen i de flesta fall bakåt.

Investeringarna görs fortfarande primärt på enskilda applikationer eller tjänster, isolerade från varandra. För många är också organiserade i silos, ofta med en förvaltningsorganisation per applikation utan något sammanhållande paraply som tar till vara på hela verksamhetens intressen och möjligheter. Investeringarna görs också ofta med effektivitet eller produktivitet som enda syfte, när man istället kan nå fler och större värden om man också ser till att öka även medarbetarnas kunskap och förmåga att utvecklas, fatta beslut och vara innovativa.

En vanlig arbetsuppgift kan idag innefatta att användaren hoppar mellan upp till tio olika applikationer eller tjänster som saknar kopplingar och saknar en sammanhängande användarupplevelse. Upplevelsen är helt enkelt en restprodukt av dåligt integrerade applikationer och tjänster. I vissa av dessa steg finns dessutom kontakt med verksamhetens slutkunder vars upplevelser av varumärket också blir påverkade negativt av detta. 

Det behövs en sammanhållande och koordinerande funktion för den digitala arbetsplatsen, och hur denna bäst implementeras beror bland annat på verksamhetens storlek, spridning, komplexitet och kultur. Det kan vara så enkelt att intranätteamet får denna roll, men ofta behövs ett separat organ i form av en paraplyorganisation eller ett center of excellence som kan stötta alla större och mindre initiativ på resan mot en mer komplett och meningsfull digital arbetsplats.

Det behövs även en verksamhetsgemensam vision, plan och koordinering som bygger på hela upplevelsen, inte bara för våra medarbetare utan även för våra slutkunder. Ett mindset där upplevelsen är i centrum låter oss ta höjd för hur medarbetarnas användarupplevelse spelar in i slutkundernas resor och upplevelser för att kunna skapa en sömlös upplevelse för alla inblandade.

Förstå hela processen och processen i helheten

Det saknas smartness i den digitala arbetsplatsen, både i hur den utvecklas och i hur den faktiskt fungerar för medarbetarna, och svaret finns inte bara i de senaste trenderna kring artificiell intelligens och maskinlärande. Vi behöver designa upplevelser, inte bara applikationer och tjänster.

Detta holistiska synsätt skapar kunskap, insikter och förutsättningar för att bygga ett ekosystem där applikationer och verktyg är integrerade, konsekventa och har en sammanhängande användarupplevelse för hela processen.

Och integrationerna är långt ifrån bara tekniska. För den digitala arbetsplatsen handlar heller inte bara om teknik. Det är ett mycket större koncept som innefattar flera områden från organisation, kultur och samarbete till strategi, användarupplevelse och teknik.

För att komma åt denna helhet och skapa de enorma fördelar som är möjliga, behöver vi rita kartan på ett nytt sätt där både användare, processer och teknik får plats och kan samspela. Vi behöver se till den digitala arbetsplatsen som just en del av arbetsplatsen, och säkerställa att vi har det stöd från ledningen som behövs för att arbeta verksamhetsstrategiskt. Det behövs resurser för att göra skillnad och arbeta långsiktigt och uthålligt, det får vi inte om inte ledningen förstår och ser värdet.

Vi behöver en upplevelsestrategi!

Med upplevelsen i centrum kan vi kan bryta ner det som idag ofta är organisatoriska och tekniska silos och eliminera alla glapp som bromsar och hindrar utvecklingen.

Det är också med detta angreppssätt vi får kännedom om hela ekosystemet för den digitala arbetsplatsen – alla de kanaler och tjänster som samverkar för att leverera den sammanlagda upplevelsen för slutkund, medarbetare och verksamhet.

För att på riktigt genomföra den digitala förändringen måste gamla strategier ifrågasättas och nya spelplaner etableras. Vi behöver kunna prioritera rätt aktiviteter för den digitala arbetsplatsen för att skapa ett värde inte bara för våra medarbetare utan för hela verksamheten och verksamhetens slutkunder. Och det behöver finnas balans mellan dessa tre.

En sömlös upplevelse är en förutsättning för att nå framgång och det är den sammanlagda upplevelsen av de tjänster vi erbjuder som avgör kvaliteten på helheten och värdet den skapar för såväl slutkund som medarbetare. Vi tror på en strategi som tydligt tar utgångspunkt i dessa upplevelser.

Framgångsfaktorer och grundläggande teman som vi behandlar innefattar:

  • Vision – vi behöver vara visionära och medvetna om hur vår omvärld förändras.
  • Mål och värde – vi behöver fastställa strategiska mål och hur vi följer upp dessa.
  • Ekosystem – vi behöver designa, prioritera och koordinera med förståelse för helheten.
  • Kundfokus – vi behöver förstå hur den digitala arbetsplatsen samspelar med slutkundernas resor.
  • Innovation – vi behöver vara innovativa för att differentiera oss.

Vi behöver meningsfulla strategier som har både dina kunder, dina medarbetare och din verksamhet i fokus för att skapa värde som håller över tid. Det är detta vi kallar samvärde. Det är detta vi kallar upplevelsestrategi. Det är detta som gör skillnad på riktigt.

Vill du veta mer om hur vi skapar upplevelsestrategier?

Lyssna gärna på vårt webinar om upplevelsestrategi för den digitala arbetsplatsen för att höra mer om hur NetRelations upplevelsestrategi kan hjälpa dig att skapa samvärde för din verksamhet.

Du är också varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi och berättar mer. 

0 kommentarer

Skriv kommentar