Blogg

Digitaliseringen av offentlig sektor - en spaning från Offentliga Rummet

  • 16 juni 2017
  • 0

Vi på NetRelations har arbetat med digitala lösningar för offentlig sektor ända sedan starten år 2000, och nyligen besökte vi Offentliga Rummet tillsammans med EVRY för att ta tempen på digitaliseringen inom offentlig verksamhet och prata med deltagarna om våra senaste lösningar för bland annat Nacka kommun och Göteborgs stad.

Artikelverktyg:

Under dagarna fick jag förmånen att lyssna till flera intressanta talare som jag tror kan bidra med spännande tankar och idéer för dig som arbetar med digitaliseringsfrågor inom offentlig sektor. 

Den digitala transformationen av det offentliga Sverige

Åsa Zetterberg från SKL inledde konferensen med intressanta reflektioner kring den digitala transformationen i det offentliga Sverige. 72 % av befolkningen är positiva till den ökade digitaliseringen i samhället men bara 20 % tycker att kommuner och landsting lever upp till förväntningarna. Vi vet att 90 % av de svenska kommunerna erbjuder e-tjänster, men uppenbarligen inte på rätt sätt eller i rätt omfattning. Det finns alltså en otrolig outnyttjad potential i hur kommuner, landsting och regioner kan arbeta individuellt och tillsammans för att skapa en smartare välfärd för invånarna. Åsa uppmanade till kraftsamling för att bättre ta till vara på digitaliseringens möjligheter, men att samtidigt inte stirra oss blinda på tekniken utan skapa smarta lösningar som gör vardagen så enkel att vi inte ens tänker på det.

Göran Lindsjö från Regeringskansliet tog vid stafettpinnen och visade på hur mogen artificiell intelligens (AI) har blivit och vilka möjligheter den skapar för välfärden. Helt nya tillämpningar har under de senaste åren påverkat flera branscher i grunden. Nu sker fler stora satsningar där nya företag och tillämpningar snabbt etableras, inte minst i välfärdssektorn. Skärmlösa system, röstigenkänning, självkörande bilar, automatisk ärendehantering samt energioptimering är bara några av de många områden där tekniken nu är redo att göra entré på allvar. Befolkningen och företagen är redo, men den största bromsklotsen idag är beredskapen hos politiken. Vi hoppas detta förändras inom kort.

Innovation inom offentlig verksamhet

Jessica Svärdell från Linköpings kommun och Eva-Marie Blusi Tyberg från Sundsvalls kommun tog oss sedan in på ett annat tydligt huvudtema för konferensen, innovation. Jessica och Eva-Marie delade med sig av sina erfarenheter från att jobba med medarbetardrivna idéer för utveckling av kommunen. Allt fler offentliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarna idéer på vägen till förverkligande. En öppen medarbetarkultur tillsammans med en idé- och innovationsprocess knyter samman förvaltningarnas idé- och utvecklingsarbete på ett strukturerat sätt. Innovations- och designdrivna verksamheter är något som verkligen kommer att driva utvecklingen av hela vårt samhälle, inte bara inom offentlig sektor.

Annette Alkebo från SLL Forskning och innovation fortsatte senare på samma tema och berättade om vägen till en innovativ organisation. Stockholm är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa med stora utmaningar inom vården. Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete är en viktig faktor för att utvecklingen av Stockholms läns landstings kärnverksamheter ska bli framgångsrik. Människors förväntningar på digitala utvecklingen är att tjänster ska erbjudas digitalt när det är möjligt och fysiskt endast när det behövs. Innovationsarbetet syftar därför till att utveckla nyskapande digitala produkter, tjänster och arbetsmetoder till nytta för invånare, patienter, resenärer och medarbetare. För att få fart på arbetet finns det ett tydligt stöd uppifrån och både en policy och en strategi för innovation. Samtliga verksamheter ska använda innovation som ett strategiskt verktyg för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Målet är att erbjuda bättre samhällsservice, öka patienters och resenärers delaktighet, samt bli en attraktivare arbetsgivare. Tjänstedesignmetodik har varit central i modellen och det finns stora likheter med hur vi på NetRelations arbetar med.

Vi kommer förhoppningsvis se stora förändringar inom hur offentlig sektor på bred front tar sig an designmässiga arbetssätt med upplevelsen i centrum för att skapa moderna digitala lösningar på teknik i framkant, om vi bara kan komma runt de politiska hinder som nu verkar bromsa utvecklingen.

Om Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för alla som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Totalt 49 sessioner och fyra gemensamma pass genomfördes under två heldagar.

Offentliga Rummet skapar möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

På konferensen belyses nationella strategiska frågor med exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2017 års konferens är Sundsvall kommun och 2018 hålls konferensen i Göteborg.

Nyfiken på att få veta mer om hur vi hjälper till att digitalisera offentlig sektor?

Ta en kontakt med oss via formuläret nedan så återkommer vi snarast möjligt.

0 kommentarer

Skriv kommentar