style guide

Sandvik

Fram till 2015 har Sandvik använt standardiserade tekniska ramverk med enklare anpassning av utseendet för att effektivisera utvecklingen av nya applikationer. Detta sätt saknade dock möjligheterna att fullt ut stödja webbstandarder och Sandviks grafiska profiler. I samband med nyutveckling och införande av ett globalt intranät för koncernen identifierades möjligheten att etablera en ny referensarkitektur och samtidigt utveckla ett designsystem för ett bredare användningsområde.

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 46 000 anställda med ett starkt fokus på att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Försäljning sker i 130 länder och under ett flertal olika varumärken. Ända sedan Sandvik grundades för mer än 150 år sedan så har affärskonceptet baserats på innovation, ledande teknologi och nära samarbete med kunder. För att säkerställa fortsatta framgångar bygger verksamhetens strategi på tillväxt, flexibilitet, global täckning, teknikledarskap och exceptionella medarbetare. 

Drivkrafter för ett webbdesignsystem

Som ett globalt bolag har Sandviks digitala närvaro stor betydelse, och antalet digitala tjänster ökar ständigt. Idag har företaget tusentals digitala applikationer baserade på många olika tekniska lösningar.

Både kvaliteten på gränssnitt och användbarheten för slutanvändaren, och den visuella upplevelsen av varumärket Sandvik och deras produktområden skiljer sig mycket åt mellan applikationerna.

Det medför bland annat att produktiviteten både för utvecklare som underhåller applikationerna och användarna som nyttjar dom påverkas negativt. Det ökade kravet på mobilitet för applikationerna har inte heller kunnat mötas.

Fram till 2015 har Sandvik använt standardiserade tekniska ramverk med enklare anpassning av utseendet för att effektivisera utvecklingen av nya applikationer. Detta sätt saknade dock möjligheterna att fullt ut stödja webbstandarder och Sandviks grafiska profiler. I samband med nyutveckling och införande av ett globalt intranät för koncernen identifierades möjligheten att etablera en ny referensarkitektur och samtidigt utveckla ett designsystem för ett bredare användningsområde.

Designsystemet har förutsättningarna att inte bara säkerställa varumärkesidentiteten, utan att lyfta hela det interna webblandskapet till en ny visuell och teknisk höjd samt säkerställa att man följer webbstandarder, tillgänglighetskrav och mobilitet på samma höga nivå som den externa webbnärvaron redan gör. 

Målsättningar för det nya arbetssättet

Målet är en global Sandvik web style guide som styr och effektiviserar den digitala användarupplevelsen och låter Sandviks varumärken genomsyra alla applikationer. Style guiden ska också ge stöd till designers och utvecklare för ökad produktivitet, effektivare underhåll och enklare skalbarhet.

Style guiden ska vara integrerad i organisationen och genom style guide-driven utveckling ge vägledning, stöd och färdiga komponenter av hög kvalitet till all design och utveckling av webbapplikationer, oberoende av applikationsplattform och enhet som de konsumeras på.

I stort handlar det om att:

  • Skapa en enad utgångspunkt och arbetsprocess för design och utveckling av användarupplevelse och gränssnitt som säkerställer varumärkesidentitet och kvalitet.
  • Etablera ett nytt arbetssätt med tydliga riktlinjer för designers, arkitekter och utvecklare att accelerera arbetsprocesserna för design och utveckling.
  • Verka för ett närmare samarbete över applikations- och affärsområdesgränserna.
  • Skapa förutsättningar för ökad återanvändbarhet av både designmönster och färdiga komponenter.
  • Tillhandahålla en central plats för hantering och vidareutveckling av färdiga gränssnittskomponenter med tillhörande dokumentation.

Genom att låta style guiden både vara auktoritär när det kommer till designbeslut gällande den grafiska profilen samtidigt som den stöttar den tekniska implementationen får Sandvik en tidigare saknad kraft för att nå ut med varumärke och gränssnittskvalitet till alla applikationer.

Vi har länge saknat en gemensam strategi och arena för kommunikation och IT att mötas på i syfte att leverera en bättre användarupplevelse på våra interna applikationer. Jag är övertygad om det långsiktiga affärsvärdet i ett designsystem som central utgångspunkt.

Jörgen Andersson Sandvik Group Web Manager

Sandviks nya web style guide

Sandvik ville skapa förutsättningar för att arbeta mer långsiktigt och skalbart med interna webbapplikationer och ta fram en modell för att successivt införa det nya arbetssättet och tekniska ramverket som gör detta möjligt.

Den externa webbplatsen har sedan länge lutat sig mot en gränssnittsprototyp och skräddarsydda webbdirektiv och här fanns nu en möjlighet att ta fram ett bredare designsystem och en style guide för alla interna webbapplikationer med utgångspunkt i det nya intranätet.

Den nya lösningen innehåller skräddarsydda processer för style guide-driven utveckling tillsammans med ett komponentbibliotek som ersätter tidigare lösningar som inte uppfyllt behoven av ett enhetligt utseende eller kraven på webbstandarder, tillgänglighet och mobilitet. Allt detta i kombination med en kvalitetssäkrad användarupplevelse levererar en mycket funktionell och effektiv utgångspunkt för design och utveckling av applikationer.

Vägen mot framtiden

Implementering av nya arbetssätt och tekniker kan vara en utmaning i globala organisationer. Sandvik web style guide innebär ett paradigmskifte i arbetsprocesser och införandet kommer att ske stegvis.

Planen framåt är att tillämpa principer för style guide-driven utveckling gradvis och parallellt med kommande investeringar för att över tid förändra applikationernas användargränssnitt och revolutionera hur anställda arbetar med applikationerna. En central organisation har ett uppdrag att förvalta och vidareutveckla designsystemet och style guiden.

Med Sandvik web style guide får vi äntligen möjligheten att skapa enhetliga användarupplevelser för våra interna applikationer och höja både produktiviteten hos våra medarbetare, tillgängligheten till våra applikationer och standarden för vår varumärkesidentitet internt.

Jörgen Andersson Sandvik Group Web Manager

Vill du veta mer om hur du kan jobba style guide-driven?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så berättar vi gärna mer.