Digital Maturity Assessment

Välkommen till NetRelations Digital Maturity Assessment! 

Här får du möjlighet att testa din organisations digitala mognad.

Genom att fylla i svaren på frågorna och skicka in formuläret till oss får du ett direkt svar på skärmen med en sammanställning över hur ni presterar. Du får också ditt svarsresultat mailat till dig efter genomfört test.

Teknik

Vilka verktyg använder ni för att MÄTA er digitala närvaro? Ange ett eller flera svarsalternativ. obligatoriskt
Vilka verktyg använder ni för att ANALYSERA er digitala närvaro? Ange ett eller flera svarsalternativ. obligatoriskt
Vilka verktyg använder ni för att OPTIMERA er digitala närvaro? Ange ett eller flera svarsalternativ. obligatoriskt

Analys

Vilka områden fokuserar ni på i det digitala analysarbetet? obligatoriskt
Hur använder ni den data ni får ut från analysverktygen? obligatoriskt

Organisation

Vem har det övergripande ansvaret för att säkerställa online-kanalernas affärsnytta? obligatoriskt
Hur ser ledningen i din organisation på de digitala kanalernas roll i att nå uppsatta affärs-/organisationsmål? obligatoriskt
Vem eller vilka jobbar med de digitala kanalerna hos er idag? obligatoriskt

Content

Arbetar ni strukturerat med ert contentskapande? obligatoriskt
Hur mäter ni ert content idag? obligatoriskt

Design

Har du aktiv inblandning av användare/kunder vid utveckling av nya eller befintliga digitala tjänster? obligatoriskt
Vilken typ av arbetssätt tillämpar ni när ni skapar nya lösningar? obligatoriskt
I vilken utsträckning brukar ni visualisera lösningsförslag under utvecklingsarbetet? obligatoriskt